Алкохолни пијалоци / Alcoholic drinks

Лозова жолта

Rakija (Brandy)

60ден

Коњак

Cognac

60ден

Пелинковац

Pelinkovac

80ден

Јегермаистер

Jägermeister

120ден

Водка

Vodka

60ден

Џин

Gin

60ден

Узо

Ouzo

70ден

Узо Пломари

Ouzo of Plomari

100ден

Шток

Stock

80ден